Van de directie

Het jaar 2019 was het jaar waarin de stakingen begonnen. Stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden, lagere werkdruk en terugdringen van het lerarentekort. Het was het jaar waarin wij vierden dat we al 20 jaar ons prachtberoep mogen uitoefenen binnen de Passie-scholen. Wierden bestaat weliswaar minder lang, maar het feestje was wel degelijk ook ons feestje. We vierden Gods trouw en we vierden dat we prachtig werk in zijn dienst hebben. En oud-leerlingen bevestigden het op die dag: ons werk doet ertoe!

Amir Maamir

oud-leerling

"Door de Passie heb ik mijn vmbo afgesloten. Maar ik heb niet alleen een diploma aan de school overgehouden, de invloed van de Passie op mijn leven is best groot geweest. Ik wilde destijds helemaal niets met het christendom te maken hebben. Maar docenten noemden zichzelf christen en ze leefden ook echt als een christen. Dat heeft best een impact gehad. Ik wil nu niet alleen zeggen dat ik een christen ben, maar wil dat ook uitstralen."

Hoogtepunten
Een absoluut terugkerend hoogtepunt is de avond waarop leerlingen hun profielwerkstuk presenteren. Als directeur heb ik het voorrecht dat ik op zo’n avond door de school kan dwalen en steeds een ander lokaal binnen kan stappen om vervolgens overal hetzelfde aan te treffen: leerlingen die zelfbewust hun kennis etaleren, de zaal betrekken en verbazen met hun prestaties. Over sommige van deze stralende talenten hebben we heel wat vergaderd. Bij enkelen vroegen we ons af hoe we hem of haar aan het werk konden krijgen. Op deze avond denken we daar verwonderd aan terug.

De scholingsmomenten waren feestjes dit jaar. Met name de middag waarop de masterclass formatief evalueren op het programma stond. Collega’s die zich het jaar daarvoor op dit onderwerp hadden gestort en in hun lessen mooie stappen hadden gezet, inspireerden hun collega’s. Daar kan geen externe deskundige tegenop!

Eigenaarschap
Eigenaarschap bij leerlingen is een belangrijk onderwerp. Veel stond in dat teken: het aanbod van Ting rond vaardigheden, de introductie van toetsweken, de bezinning op huiswerk en de gesprekken tijdens de leerlingbesprekingen. Dat werkt alleen als docenten ruimte ervaren om zelf ook echt eigenaar van de ontwikkelingen te zijn. Dat blijft voortdurend zoeken naar de juiste balans.

2020
Volgend jaar bouwen we verder aan ons onderwijs, we kijken uit naar de vorderingen richting de nieuwbouw en zorgen dat we tegen die tijd klaar zijn voor de veranderingen, meer ruimte voor talenten, meer aandacht voor verschillen en keuzes van leerlingen. En tegelijk: onverminderd goede resultaten!

Identiteit in de praktijk

Pinksterkrant
Onwennig en wat stil schuift de groep het lokaal in. Niet zo gek. De directeur staat voor de klas en achterin zitten maar liefst 7 onbekende volwassenen. Toch is er iets voelbaar van het enthousiasme van de leerlingen. Ze gaan dan ook iets heel bijzonders doen!

De bezoekers achterin mengen zich al snel met de leerlingen die in groepjes brainstormen over de inhoud van de krant. Want dat is de uitdaging waar deze 3havo klas voor staat: met Pinksteren verschijnt een speciale uitgave van het Gezamenlijk Zondagsblad die in een oplage van 15.000 wordt verspreid.

Hoe geloven jongeren? En hoe geloven ouderen? Tijdens de alternatieve lesweek in december gaan de leerlingen echt aan de slag. Interviews, een redactioneel artikel, een column, foto’s, alles staat in het teken van het thema de Geest door de generaties. En een groepje jonge ondernemers hengelt advertenties van bedrijven binnen om zo de kosten te dekken. Wat zullen de leerlingen trots zijn als ze hun eindproduct zien! We hopen vooral dat hun zelfvertrouwen een ‘boost’ gekregen heeft. Ze hebben in elk geval nagedacht over wat het geloof voor hen betekent en geleerd van ouderen. Was dat niet waar Joël het over had toen hij profeteerde over Pinksteren? Jongeren én ouderen die profeteren, dromen dromen en van elkaar leren?

Onderwijs op de Passie

“Meneer, is het voor een cijfer?” Ook in het onderwijs oogsten we wat we zaaien. Als cijfers zo belangrijk zijn, waarom zou ik dan iets doen als er toch geen cijfer op volgt? In de praktijk is het cijfer voor de meeste leerlingen belangrijker dan het leren. En dat is zonde.

Leercultuur
‘Van een toetscultuur naar een leercultuur’ hebben we daarom een paar jaar geleden als doel geformuleerd. Dit jaar krijgt dat heel concreet handen en voeten doordat we in de bovenbouw van havo en vwo toetsweken hebben ingevoerd. Volgend jaar zal de bovenbouw van het vmbo volgen. Maar dat is niet alles ...

Bert Pluimers

docent natuurkunde

Jacob van der Burgh

docent geschiedenis

Formatief evalueren
Toetsen om van te leren, oftewel formatief evalueren, is één van de onderwerpen waar docenten mee bezig zijn.

"Leerlingen kregen een toets en moesten daarbij aangeven of hun antwoord gegokt was of gewoon goed. Ze kregen punten voor het goede antwoord, maar vooral voor hun inschatting. Aan de hand daarvan konden ze goede conclusies trekken over wat ze in de voorbereiding beter kunnen doen."

Vaardigheden
Minder toetsen voor een cijfer vraagt om andere vaardigheden van leerlingen. Ook daar is een groep docenten mee aan de slag gegaan.

"Onze blik op de leerling is heel belangrijk. We hebben ontdekt dat het heel waardevol is om in de les de tijd te nemen om een leerling te observeren. Op een rapportvergadering hoor je dan niet meer ‘ik denk dat hij het wel kan.’ We hebben concreet vastgelegd wat we zien. De ene leerling die vastloopt stelt een hulpvraag, de ander begint medeleerlingen af te leiden. Al die verschillen hebben we in kaart gebracht, talentinventarisatie noemen we dat. En verschillende leerlingen zetten we bij elkaar. De ‘starter’ en de ‘volhouder’ bijvoorbeeld, ze leren van en met elkaar. "

Formatief evalueren en vaardigheden staan in het teken van een leerling die meer eigenaar van zijn leerproces is. Dat doen we niet omdat de resultaten beter moeten, die zijn gelukkig meer dan oké. We doen het omdat de leerling er beter van wordt. Daar zijn we diep van overtuigd.

Leerlingen vertellen

Praten met volle mond
Elke dag bidden we voor onze leerlingen. Vaak klinkt daar de vraag of God ons op die leerling wil wijzen die het nodig heeft om even dat compliment te horen of die extra aandacht te krijgen. Ook buiten de les geven we ze graag aandacht en de kans om mee te denken. De leerlingenlunch is daar een middel voor.

“Het gaat niet om je tafelmanieren, wel om je verhaal,” klinkt het aan het begin van de lunch met leerlingen uit klas 4 en hoger. En onder het genot van croissants en harde broodjes komen de tongen los.

Identiteit
“Positief op de Passie? Dat je je geloof kwijt kunt en jezelf kunt zijn. Maar als je niet gelooft of twijfelt val je niet buiten de groep.” De sing-in wordt gewaardeerd. “Sommige sprekers zijn echt goed, die maken echt indruk,” zegt de één. En de ander valt bij: “Ik vind de zegendienst heel mooi. Zo bijzonder met alle ouders erbij.”

Feedback
Over wat beter kan, hebben ze een duidelijke opvatting. De toetsweken vallen in de smaak, maar er mag meer formatief getoetst worden en meer hulp bij het plannen kunnen ze gebruiken. Dat ze over docenten en het onderwijs dik tevreden zijn, zeggen ze niet alleen maar blijkt uit het feit dat hun wensen vooral gaan over het aantal stoelen in de pauze en de snelheid van de computers op het studieplein.

Aandacht
Het tiental ervaart echte aandacht van docenten en de mentor. “Ze kennen je echt en heel veel docenten hebben een fijne manier van lesgeven. En als het uitkomt, komt er een leuke toevoeging vanuit de Bijbel of een persoonlijk verhaal van de docent.”

Jouw talent straalt

Stralende talenten
Passie’s got Talent, profielwerkstukken, muziekexamens, optredens met de band, Passie Plus, op veel manieren straalden talenten van leerlingen op een podium. Maar hun talenten kwamen ook op een andere manier verder tot bloei.

Passie voor de klas
Veertien leerlingen uit 4 havo en 5 vwo namen deel aan de pilot ‘Passie voor de klas’. Gedurende 7 dagdelen liepen ze stage op één van de christelijke basisscholen in Wierden. Daarnaast kregen ze van de Viaa, de hogeschool in Zwolle, drie masterclasses aangeboden.

Een echte win-win situatie. De Viaa kon zich bij potentiële studenten van haar beste kant laten zien, de basisschool beschikte over extra handen voor de klas en onze leerlingen konden ontdekken of een loopbaan in het onderwijs bij hen past.

Sneak Peek
Eén van de mooie dingen van de nieuwe opzet van onze Sneak Peek (de eerste kennismaking van groep 7 en 8 leerlingen met de Passie), is de rol die onze eigen leerlingen vervullen. Terwijl op het studieplein zo’n 100 ouders een presentatie bijwonen, lopen onze leerlingen als gids met een groepje basisschoolleerlingen van de ene activiteit naar de andere. ‘Zachtjes op de gangen,’ horen ze op een normale dag van ons. ‘Stil,’ gebaren ze nu naar de groep leerlingen achter hen. Prachtige ambassadeurs zijn het! En de nieuwe lichting ambassadeurs is alweer onderweg.