Van de voorzitter

De raad van toezicht is in 2019 zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Daarnaast is er in overleg met de bestuurder een thema-avond georganiseerd over identiteit en vorming, waar naast de bestuurder en de raad van toezicht (hierna: rvt) de schoolleiders, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: gmr) en de bestuurssecretaris aanwezig waren. Het was een positieve avond met een inspirerende bijdrage van Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ. Daarnaast heeft een delegatie van de rvt twee keer met de gmr gesproken en zijn alle scholen van de Passie bezocht. Door de scholen te bezoeken, met leerlingen, leraren, het managementteam en dit jaar met ouders te spreken, komt de papieren werkelijkheid van de rvt-tafel tot leven. We zien die schoolbezoeken dan ook als een feestje om te mogen doen.

Onderwerpen die dit jaar de agenda bepaalden waren de (ver)nieuwbouw van de drie Passie-scholen voor voortgezet onderwijs, het onderwijsconcept, de integratie van De Rots binnen de Passie-organisatie en de interesse van andere basisscholen, de organisatieverandering van de staf, de (positieve) ontwikkeling van de financiële positie van de Passie en natuurlijk de bemensing van de raad zelf, die met de twee nieuwe leden Menno Paats en Tamme Spoelstra sinds het voorjaar weer compleet is. Daarnaast heeft het zoeken van de nieuwe voorzitter natuurlijk een rol gespeeld. Op 16 december was de voorzitterswisseling een feit en heeft Anne Westerduin de Jong de hamer overgenomen van Janneke Louisa-Muller.

Samenstelling

De raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. In 2019 bestond de raad uit:

 • Janneke Louisa
  voorzitter Benoemd 1 juni 2015, afgetreden 16 december 2019
 • Melle de Vries
  Herbenoemd 1 juni 2018, aftredend 1 juni 2022, 2e termijn
 • Henk Dekker
  Herbenoemd 1 september 2018, aftredend 1 september 2022, 2e termijn
 • Paul Robbe
  Herbenoemd 1 september 2017, aftredend 1 september 2021, 2e termijn
 • Jaap Ketelaar
  Benoemd 1 augustus 2017, aftredend 1 augustus 2021, 1e termijn
 • Tamme Spoelstra
  Benoemd 1 maart 2019, aftredend 1 maart 2023, 1e termijn
 • Menno Paats
  Benoemd 1 maart 2019, aftredend 1 maart 2023, 1e termijn

Per 16 december 2019 is benoemd:

 • Anne Westerduin de Jong
  Benoemd 16 december 2019, aftredend 16 december 2023, 1e termijn

De (neven)functies van de leden zijn vermeld op de website https://tinyurl.com/uby5nxo. Deze conflicteren niet met de toezichtsfunctie, volgens de criteria van de Code Goed Bestuur van de VO-raad. De honorering van de leden gebeurt binnen de richtlijnen van de VTOI (vereniging voor intern toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs) en worden verantwoord in de jaarrekening. Alle leden zijn benoemd met positief advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr heeft het wettelijk recht op één bindende voordracht. Met de gmr de Passie en medezeggenschapsraad De Rots is afgesproken dat zij hun bindende voordracht invullen door namen aan te leveren van geschikte kandidaten en met een afvaardiging aanwezig te zijn bij sollicitatiegesprekken.

Selectie- en benoemingscommissie

Samenstelling: Melle de Vries en Janneke Louisa
De selectie- en benoemingscommissie is onder meer belast met de professionalisering en de werving van leden van de raad van toezicht. In de eerste vergadering van 2019 is het professionaliseringsplan vastgesteld.

In 2019 is met het oog op het aanvullen van de benodigde expertise rondom onderwijs en identiteit en juridische zaken en vastgoed besloten de raad uit te breiden tot zeven personen. In de bestaande vacature zijn twee nieuwe leden benoemd: Tamme Spoelstra en Menno Paats. Vanwege het begin 2019 aangekondigde vertrek van de voorzitter van de raad van toezicht is besloten om de jaarlijkse interne (zelf)evaluatie uit te stellen tot een nieuwe voorzitter geworven is. Gelukkig kon de vacature van Janneke Louisa tijdig ingevuld worden. Met ingang van 16 december 2019 is Anne Westerduin de Jong de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. De interne evaluatie vindt nu plaats in het voorjaar van 2020.

De commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan voor de opvolging van de bestuurder. In de eerste helft van 2020 herpakken we de lijn die is ingezet met het eind 2018 opgeleverde externe advies ten aanzien van de bestuurlijke (her)inrichting van de stichting, en waarover de medezeggenschap medio 2019 positief geadviseerd heeft. In de loop van 2019 heeft de commissie als klankbord meegedacht bij de herinrichting van de centrale ondersteuning vanuit Houten.

Remuneratiecommissie

Samenstelling: Jaap Ketelaar en Janneke Louisa
Jaarlijks voert de remuneratiecommissie een beoordelingsgesprek met de bestuurder over zijn functioneren en vraagt daarbij naar zijn persoonlijke welbevinden. Dit gesprek is zeer positief verlopen en vanuit de raad is waardering uitgesproken voor de inzet en kwaliteit van werken van Gerard Toonen. Samen met de auditcommissie is een onderzoek afgerond naar de bezoldiging en de vergoedingen van de bestuurder en deze zijn aangepast. Daarnaast is met hen gesproken over de beloning van de leden van de raad van toezicht en de afspraken daarover zijn in dit jaar aangepast. De remuneratiecommissie heeft de WNT-norm op basis van een complexiteitspuntenberekening goedgekeurd.

Auditcommissie

Samenstelling: Henk Dekker en Paul Robbe
De auditcommissie vergaderde vijf keer, in december mede over het lopende onderzoek voor de bestuurlijke overdracht van De Rank. Voor de hoofdtaak, de financiële doelmatigheid (zijn publieke onderwijsmiddelen kosten- en doelbewust aangewend) is telkens gesproken over financiële exploitatie en prognose voor 2019 en strategische huisvestingsprojecten (financiering, omvang investeringen en risico’s). Met de accountant spraken wij over de jaarrekening 2018 en (goede) kwaliteit van interne beheersing. Speciale aandacht had de openingsbalans per 1 januari 2019 en de prognose 2019 van evangelische basisschool De Rots.

Op voordracht heeft de raad vanaf 2019 een andere accountant benoemd. Ten behoeve van de goedkeuring van de begroting 2020 spraken we uitgebreid over kaderbrief en formatieplan, investeringen en exploitatie, liquiditeit en wijziging van het bekostigingsstelsel basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de impact van cao-ontwikkelingen. Veel aandacht ging uit naar de ontwikkeling van integraal risicomanagement. De raad stelde overeenkomstig het kader de verhoging van de honorering van de raad vast voor 2020, gekoppeld aan de indexering Wet Normering Topinkomens.