De Passie heeft vier scholen waar met plezier gewerkt en geleerd wordt: 3 scholen voor voortgezet onderwijs (hierna: vo-scholen) en sinds 1 januari 2019 ook een basisschool. Onze medewerkers zijn gedreven vakmannen en –vrouwen die leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en op hun plek in de maatschappij. Tegelijkertijd zijn zij als christen op de leerlingen betrokken om hen te vormen, met als diepste verlangen dat zij Jezus zullen volgen in hun leven.

Leeftijdsverdeling de PassieLeeftijd

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Totaal

2019

Aantal

0

68

69

75

63

29

304

2018

Aantal

1

59

59

69

52

30

270

2017

Aantal

3

51

58

61

57

28

258

Aantal medewerkers per schoolLocatie

Utrecht

Rotterdam

Wierden

Ede

Houten

Totaal

2019

Aantal

(In fte’s)

112

(70)

80

(53,3)

77

(54,8)

26

(17)

9

(6,9)

306

(204)

2018

Aantal

108

84

69

9

9

270

2017

Aantal

110

73

66

9

9

258

De Passie is opnieuw gegroeid! Allereerst omdat De Rots bij de Passie is aangesloten. Op de vo-scholen is met name in Wierden het aantal medewerkers gestegen. De leeftijdsopbouw is evenwichtig; iedere generatie is op de werkvloer vertegenwoordigd.

Professionalisering

Schoolbrede thema’s
Elke school heeft een eigen aanbod van scholing, gebaseerd op thema’s uit het strategisch beleidsplan en de jaarplannen van de scholen. Utrecht heeft zich gebogen over de invoering van leerpleinen; in Wierden is het speerpunt groeiend eigenaarschap; in Rotterdam zijn sectoren aan de slag gegaan met zelfstandigheid in leren, meer uitdaging voor vwo-leerlingen en activerende didactiek voor vmbo-leerlingen. Soms is dat schoolbreed aansluitend bij de doelen van de jaarplannen, Rotterdam maakt gebruik van de methodiek van leerKRACHT om samen-werkend het onderwijs stap voor stap een stukje te verbeteren. In Ede was het thema onderlinge communicatie en samenwerking.

Identiteit
Om de christelijke identiteit in het onderwijs te versterken is het DCVO-traject (Docent Christelijk Voortgezet Onderwijs) ontwikkeld, waar weer meerdere docenten aan mee hebben gedaan.

Leidinggevenden bogen zich in een tweedaagse over de vertaling van de christelijke identiteit naar de werkvloer. Marja Lagerwaardt liet zien hoe ze het vormingsconcept op haar school heeft opgezet en bracht veel inspirerende ideeën mee. Corjan Matsinger gaf een inkijkje in de leerlingencultuur en hoe je daar als school bij aan kunt sluiten.

Leiderschap
De jaarlijkse leiderschapstweedaagse was gericht op teamleren, waarbij de samenhang is gezocht met het onderwijsconcept en de vernieuwde gesprekkencyclus. Prof. Simons gaf zijn reflectie op het ontwikkelde onderwijsconcept en gaf handvatten hoe je de leercultuur binnen je school kunt versterken.

Nieuwe medewerkers
Nieuwe medewerkers worden op alle scholen intensief begeleid door middel van coaching, intervisie, regelmatige lesbezoeken en themabijeenkomsten en waar nodig extra ondersteuning van een docentbegeleider of beeldcoach. Al dan niet via de Passie Academie.

Persoonlijke ontwikkeling
Vanuit de gedachte ‘Jouw bestemming, onze passie’ krijgen medewerkers de ruimte om zich verder te ontwikkelen in de richting die aansluit bij hun persoonlijke wensen en doelen.

Digitalisering P&O-processen
Nadat in Rotterdam een pilot is geëvalueerd met verdere digitalisering van de personeelsadministratie, is dit ook doorgevoerd op de andere locaties. Hierdoor hoeven veel formulieren niet meer heen en weer gemaild te worden en zijn administratieve processen transparanter geworden.

Vernieuwde gesprekkencyclus
In 2019 is een vernieuwde gesprekkencyclus op de vo-scholen geëvalueerd. Centraal staat waardering en ontwikkeling, waarbij medewerkers als verantwoordelijke professionals worden benaderd. Naast een individueel gesprek maken teamgesprekken onderdeel uit van de cyclus om teamleren te bevorderen. Beoordelingsgesprekken worden slechts gevoerd met medewerkers waar, na vooronderzoek, zorg is over hun functioneren. De vernieuwde opzet van de individuele gesprekken is goed ontvangen. Het vinden van een goede modus voor teamgesprekken vraagt nog aandacht, temeer daar medewerkers soms in meerdere teamverbanden opereren (vaksecties, sectoren en andere verbanden). In Utrecht is de uitvoering van de gesprekkencyclus achterop geraakt, dit wordt komend jaar een speerpunt.

Werkdrukvermindering door lestaakreductie en ontwikkeltijd
Naar aanleiding van afspraken in de cao vo is onderzocht hoe de werkdruk verminderd kan worden door het verminderen van de lestaak en docenten meer ontwikkeltijd te geven. Na veel gepuzzel is het aantal maximaal te geven lessen teruggebracht van 27 naar 26 lessen per week en hebben docenten op jaarbasis 50 uur extra ontwikkeltijd gekregen.

Functiebouwwerk
Met medewerkers van het ondersteunend personeel zijn functie-interviews afgenomen om functies te actualiseren en tot een vernieuwd functiebouwwerk te komen. Vervolgens zijn de oop-functies (onderwijsondersteunend personeel) opnieuw beschreven en aan medewerkers en leidinggevenden voorgelegd. De belangrijkste uitgangspunten van het vernieuwde bouwwerk zijn generieke functiebeschrijvingen die meer flexibiliteit geven, en ruimte voor loopbaanpaden. In 2020 zal het vernieuwde bouwwerk definitief vastgesteld worden.

Taakbeleid
De werkgroep taakbeleid is gestart met het ontwerpen van een vernieuwd taakbeleid dat waar mogelijk werkdruk vermindert en past bij de onderwijsvisie van de Passie. De belangrijkste contouren van het nieuwe beleid zijn: flexibeler, loskomen van kwantificering in uren en werkzaamheden meer op hoofdlijnen verdelen en meer ruimte om taken onderling in teams te verdelen. In 2020 krijgt dit proces een vervolg.

ZiekteverzuimcijfersVerzuim-percentage Meldings-frequentie Kort Middellang Lang Extra Lang
Passie totaal 2019 4,20 1,4 0,94 0,52 1,89 0,89

2018 5,09 1,5 0,89 0,46 2,39 1,35

2017 5,51 1,5 1,01 0,62 2,90 0,98
Houten 2019 1,75 0,6 0,41 0,00 1,35 0,00

2018 0,28 0,5 0,15 0,12 0,00 0,00

2017 1,02 0,6 0,32 0,00 0,71 0,00
Rotterdam 2019 5,49 1,9 1,36 0,92 3,08 0,12

2018 6,52 2,3 1,38 0,76 2,91 1,48

2017 6,12 1,9 1,22 0,59 3,13 1,19
Utrecht 2019 3,78 1,3 0,90 0,30 0,30 2,27

2018 4,78 1,4 0,92 0,42 2.04 1,40

2017 4,47 1,5 0,98 0,56 2,47 0,46
Wierden 2019 3,70 1,4 0,85 0,52 2,11 0,22

2018 4,63 1,2 0,65 0,45 2,71 0,84

2017 7,61 1,4 0,99 0,87 3,87 1,88
Ede 2019 5,46 0,6 0,39 0,51 4,56 0,00

Waar het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in het vo was gestegen naar 5,8%, en in het basisonderwijs naar 5,0% (bron: DUO Verzuimonderzoek VO en PO 2018), is het voor de Passie juist gedaald. Het verzuimpercentage bij de Passie lag in 2019 gemiddeld op 4,2% en de meldingsfrequentie 1,4. De verzuimpercentages en meldingsfrequentie van zowel voortgezet- als basisonderwijs liggen onder het landelijk gemiddelde; de meldingsfrequentie is vergelijkbaar met andere vo-scholen. We zijn dankbaar dat er een stijgende lijn zit in de gezondheid van onze medewerkers. Tegelijkertijd blijft de begeleiding van zieke medewerkers en de samenwerking tussen leidinggevenden en arbodienst hierin een belangrijk punt van aandacht.