Wat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van de Passie en wat doet hij? Deze vragen worden vaak gesteld en hieronder leggen we een en ander graag uit.

Medezeggenschap

Zoals de lokale medezeggenschapsraad (mr) de medezeggenschapspartner is van de schooldirecteur, is de gmr de medezeggenschapspartner voor de bestuurder (het bevoegd gezag) van de Passie voor zaken die alle of meerdere Passiescholen betreffen.

Samenstelling

De gmr bestaat uit twaalf leden, gekozen uit personeel, ouders en leerlingen van de Passie in de verdeling van 6/3/3. De leden van de gmr worden gekozen door leden van de lokale medezeggenschapsraden.

Bevoegdheden

De gmr mag meedenken en beslissen over overkoepelende zaken die meerdere scholen aangaan. Vergaderingen van de gmr bestaan altijd uit een gedeelte met en zonder bestuurder. De gmr wordt geïnformeerd door de bestuurder en hij vraagt de gmr om advies of instemming. Vervolgens overlegt de gmr zonder bestuurder en bepalen wij ons standpunt. De vergaderingen worden gekenmerkt door een prettige, open sfeer.
De bevoegdheden van de gmr zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen), zoals recht op informatie, initiatief-, advies- en instemmingsrecht.

Hoogtepunten

  • In 2019 werd de gmr geïnformeerd over de voortgang van de inrichting van een toekomstbestendige centrale ondersteuning van de Passie en hebben we instemming verleend aan de meerjareninrichting hiervan.
  • De gmr heeft positief advies gegeven over de intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking met evangelische basisschool De Rank uit Arnhem en werd geïnformeerd over de voortgang hiervan.
  • Verder werd de GMR op de hoogte gebracht van onderzoek naar de toekomstige bestuursstructuur van de Passie en ze was ook gesprekspartner hierin.
  • De gmr werd betrokken bij de dialoog over schepping en evolutie.

Aan al deze zaken hebben we zorgvuldig aandacht besteed en ook komend jaar hopen we zo een bijdrage te kunnen leveren aan goed evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs op de Passie.

Een ouder-lid aan het woord

Marsha Nies

de Passie Wierden

"Als ouder in de gmr mag ik de belangen van de ouders behartigen bij allerlei keuzes waar het bestuur van de school voor staat. Keuzes die invloed hebben op de kwaliteit en richting van het onderwijs van onze kinderen, op de toekomst van de scholen, keuzes rondom identiteitsvraagstukken en ga zo maar door. Zelf kom ik al ongeveer 5 jaar vanuit Enschede hiervoor naar de vergaderingen in Utrecht. Dat klinkt als een hele opgave, maar het is erg inspirerend en leerzaam. Door de jaren heen is gebleken dat het erg lastig is om andere ouders te vinden die in de gmr zitting willen en kunnen nemen. Maar wat zou het gaaf zijn als de groep ouders in de gmr op volle sterkte is, zodat drie verschillende ouders ieder vanuit hun ervaring, visie en hun lokale situatie kunnen meepraten en -denken in de gmr. Dus bij deze een verkapte oproep aan die ene ouder die dit leest, die een hart heeft voor de school en graag meedenkt over wat het beste is voor de school: kom erbij!"