Toelichting bij de cijfers van de balans
en de exploitatierekening

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 874.000. In de begroting was uitgegaan van een resultaat van € 68.000. Dit bedrag was onder andere bedoeld om het eigen vermogen verder te versterken. Het hogere resultaat is vooral ontstaan door hogere rijkssubsidies dan begroot. In de maand december 2019 is € 370.000 als incidentele rijkssubsidie toegekend. Over de besteding van dit bedrag moet nog overleg plaatsvinden. Daarnaast waren er incidentele opbrengsten die bedoeld zijn voor investeringen in materiële vaste activa, in de komende jaren.

De in de begroting opgenomen taakstelling voor verdere versterking van het eigen vermogen kon met ingang van het schooljaar 2019-2020 vervallen. De daardoor beschikbaar komende middelen zijn ingezet voor vermindering van de werkdruk.

De resultaten per school zijn als volgt:

Resultaat (x €1000)

Rotterdam 193
Utrecht 151
Wierden 505
De Rots Ede -9
Strafkantoor 34
Totaal 874

Rotterdam

Voor Rotterdam is naast de hogere rijkssubsidie ook de gemeentelijke subsidie hoger dan begroot. Dit betreft onder andere een vergoeding voor de verdere inrichting van het schoolgebouw. De investeringen hiervoor worden op de balans geactiveerd. In de komende jaren komen de afschrijvingslasten hiervoor ten laste van de exploitatie. Daarmee wordt dan weer ruimte gereserveerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Utrecht

Voor Utrecht is naast de hogere rijkssubsidie ook de gemeentelijke subsidie hoger dan begroot. Dit betreft een vergoeding voor de verdere inrichting van het schoolgebouw. De kosten voor vervanging bij ziekte waren lager dan begroot. Van het exploitatiesaldo wordt in 2020 een gedeelte gebruikt om tegemoet te komen aan de wens voor vermindering van de werkdruk voor het personeel. Ook wordt een gedeelte gereserveerd voor kosten die samenhangen met de renovatie van het schoolgebouw.

Wierden

Ook voor Wierden is de rijkssubsidie hoger dan begroot. De kosten voor vervanging bij ziekte waren lager dan begroot. De kosten voor onderhoud van het gebouw zijn relatief laag, omdat er nog geen definitieve huisvesting is. Een deel van het exploitatieresultaat zal daarom gereserveerd worden voor huisvestingskosten en de inrichting voor de nog te realiseren nieuwbouw.

De Rots Ede

De Rots maakt vanaf 1 januari 2019 onderdeel uit van de Passie. Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers voor 2018 aangepast. De exploitatie over 2019 laat een klein tekort zien. De inspanningen zijn erop gericht om vanaf 2020 het eigen vermogen voor het basis onderwijs te kunnen versterken.

Investeringen

Uit eigen middelen is € 179.000 geïnvesteerd voor vervanging en uitbreiding van inventarissen. Dit betreft onder andere de inrichting van het aan het eind van het jaar opgeleverde gedeelte van de uitbreiding van het schoolgebouw in Utrecht. Voor Wierden en De Rots waren er investeringen ten behoeve van ict in het onderwijs.

Vooruitblik

Ook voor 2020 is rekening houdend met de inzet van een deel van het exploitatieresultaat van 2019 voor vermindering van de werkdruk een sluitende exploitatiebegroting vastgesteld. Voor de inrichting van de gerenoveerde en uitgebreide schoolgebouwen in Utrecht en Rotterdam zijn extra investeringen begroot. In 2020 zal beleid ontwikkeld worden voor verdere integratie van ict in het onderwijs.

De financiële positie van de Passie voldoet ruimschoots aan de toetsingscriteria van de onderwijsinspectie.

De definitieve jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van Astrium Onderwijsaccountants BV. De jaarrekening is goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht op 20 april 2020. De goedgekeurde jaarrekening wordt gepubliceerd op onze website.

Samengestelde balans en resultatenrekening

Balans 12/31/18 12/31/19
Activa
Materiële vaste activa 1.040 1.036
Vorderingen 510 566
Liquide middelen 5.671 7.737
7.221 9.339
Passiva
Eigen vermogen 3.404 4.278
Voorzieningen 869 871
Kortlopende schulden 2.948 4.190

7.221 9.339
Exploitatierekening 2018 2019
Baten
Rijksbijdragen 18.396 19.459
Overige overheidsbijdragen 322 410
Overige baten 736 642
19.454 20.511
Lasten
Personeelslasten 14.653 15.208
Afschrijvingen 189 182
Huisvestingslasten 1.163 1.553
Overige lasten 2.552 2.687
18.558 19.631
Saldo basten en lasten 896 880
Financiële baten en lasten -4 -5
Totaal resultaat 893 874
(Bedragen x € 1.000)