Van de directie

Voor onze collega’s uit het voortgezet onderwijs was 2019 een jaar om terug te kijken op 20 jaar de Passie. Voor ons in het basisonderwijs hebben wij net het eerste jaar van/vol Passie erop zitten. Sinds 1 januari 2019 mogen wij officieel onderdeel zijn van de Passie. Na 6,5 zelfstandige schooljaren behoren wij tot een groter geheel van evangelische scholen.

"We zien wel uit naar aansluiting van meer basisscholen voor uitwisseling op inhoudelijk gebied."

Ellen van Rijsten, groepsleerkracht

We hebben genoten van de collegiale ontvangst en voelen ons thuis bij de Passie. De vraagtekens rondom de verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs zijn uitroeptekens geworden. We kunnen uitwisselen op het gebied van onderwijs en begeleiding van leerlingen, we leren van elkaar en voelen ons als team gesteund met de professionele ondersteuning vanuit het stafbureau.

We zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De school groeit nog steeds en we zijn dankbaar dat we telkens nieuwe collega’s mogen verwelkomen om het team te versterken.

Het is belangrijk om aandacht te geven aan de samenhang in het team, om antwoorden te vinden op de gestage groei en om de uiteenlopende ondersteuningsvragen van onze leerlingen van passend onderwijs te voorzien.

Geweldig om de diversiteit in het team, onder ouders en van kinderen te zien. Een grote verantwoordelijkheid om met alle verschillen zó om te gaan dat iedereen zich thuis voelt op De Rots.

Levi (9)

groep 5

"We zijn als school wel gegroeid want er zijn meer leerlingen in het gebouw. Maar ik merk daar niet zoveel van."

We bieden de kinderen ruimte om zich gezond te ontwikkelen. We krijgen zelf de ruimte als professionals om te ontwikkelen, en als onderdeel van een groter geheel kunnen we als organisatie de noodzakelijke ontwikkelstappen maken.

Identiteit in de praktijk

Ons hoofddoel is om onze leerlingen maximaal te laten groeien in kennis, vaardigheden, karakter en talenten. Daarnaast is ons diepste verlangen dat de kinderen hun leven op de rots Jezus Christus gaan bouwen als hét levensfundament.

We geven daar inhoud aan door als team dagelijks met elkaar in gebed te beginnen. Te bidden voor de dag die voor ons ligt en de uitdagingen die dat meebrengt. We ervaren de steun vanuit de gebedsgroep die door ouders gevormd is en die wekelijks bijeenkomt om voor ons te bidden. We vinden dat dé steunpilaar voor het betekenisvolle werk op De Rots.

"Je hoort zo van elkaar ook wat je geleerd heb in de omgang met God."

Ellen van Rijsten, groepsleerkracht

In de vieringen van de Bijbelse feesten genieten we van en met de kinderen van de rijke lessen die God ons daarin geeft.

Er wordt in de school veel gezongen. Een klein gedeelte zijn daarvan de algemene kinderliedjes. Maar het knalt echt uit het gebouw als de kinderen lofprijzen en met hun stemmen uit volle borst God de eer toezingen. We horen van ouders ook terug dat kinderen plezier hebben in de liederen en dat die thuis ook gezongen worden. Bij de keuze voor onze liederen maken we gebruik van zowel de nieuw uitgebrachte evangelische liederen als de bekende liederen ‘van vroeger’.

We maken er muziek bij en onder andere in het Rockkids programma is er ruimte voor verdere creatieve vorming van de kinderen, op gebied van zang en dans. Op die manier geven we vorm en inhoud aan belangrijke ontwikkelaspecten van kinderen.

Om aan te geven dat Jezus Christus centraal staat op onze school, kiezen we bewust voor een schoolnaam die naar Hem verwijst.

De naam ‘De Rots’ is geïnspireerd door de volgende Bijbelteksten:

"Ieder die deze woorden van Mij hoort en doet wat Ik zeg, hij is gelijk aan een verstandig man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest."

Mattheüs 7:24 en 25 en Lukas 6:48

Onderwijs op De Rots

Ons onderwijs sluit aan bij het niveau en de talenten van de leerlingen. Leerlingen krijgen ondersteuning en begeleiding om zich naar vermogen te ontwikkelen.

Onderbouw
In de onderbouw werken we aan een nieuwe visie op kleuteronderwijs, namelijk spelend leren. Vanuit onze visie werken we in de klassen verder door naar onderwijs dat aansluit op een meer natuurlijke en ontwikkelingsgerichte ontwikkeling van jonge kinderen.

Bij groep 3 zijn we bezig met het implementeren van een nieuwe methode aanvankelijk lezen Lijn 3 en kijken we hoe we hierin goed kunnen aansluiten bij de verschillende niveaus en ontwikkeling van kinderen.

Bovenbouw
In de bovenbouw, vanaf groep 4 implementeren we de nieuwe taalmethode: Staal. Dat bevat de volgende onderdelen waar het team mee aan het werk is:

  • Gedifferentieerd spellingsonderwijs
  • Gedifferentieerd taalonderwijs
  • Een doorgaande lijn van spelling instructie die aansluit bij de belevingswereld van kinderen (spannend onderwijs)
  • Een doorgaande lijn van taal onderwijs

Uitstroom leerlingen groep 8 schooljaar 2018-2019

In onderstaande tabel worden de uitstroomgegevens weergegeven vanaf de oprichting van De Rots. In de uitstroomcijfers is duidelijk te zien dat nu de groepen leerlingen uitstromen die hun hele basisschooltijd overwegend op De Rots hebben gezeten. De eerste jaren was de uitstroom kleiner, omdat dat leerlingen waren die eerst op een andere school waren gestart.

Het is mooi om te zien dat de kinderen tijdens de basisschoolperiode in een breed samengestelde groep opgroeien. Het is ook bijzonder om te zien dat de uitstroom naar zoveel scholen in de regio plaatsvindt. We hopen en bidden dat de leerlingen ook in het voortgezet onderwijs de groei van hun talenten kunnen doorzetten op alle facetten van hun persoonlijke vorming.

Uitstroom leerlingen groep 8 schooljaar 2018-2019


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
De Meerwaarde, Barneveld - 1 2 5 - 2 -
Johannes Fontanus College, Barneveld - - - - - - -
CSG Het Streek, Ede 11 5 7 4 6 4 2
Pallas Athene, Ede 4 5 1 2 1 1 -
Marnix College, Ede 3 4 4 3 5 1 -
Aeres, Ede 1 2 1 - - - 2
De Passie, Utrecht - - - - - 1 1
Ichthus College, Veenendaal 3 5 - 1 - - -
Rembrandt College, Veenendaal 1 - - - - - -
CSV, Veenendaal - - - - 1 - -
Christelijk Lyceum, Veenendaal - - - - - - -
Thuisonderwijs - 2 - - - - -
Vestercollege, Ede (VSO) - 1 - - - - -
Mariëndael, Arnhem (VSO) - 1 - - - - -
Lorentz groep Arnhem - - 1 - - - -
Joy Academy, Veenendaal 1 - - - - - -
Totaal schoolverlaters: 24 26 16 15 13 9 5

Praktijkonderwijs

-

-

-

2

-

-

-
Basisberoepsgerichte leerweg - 2 1 1 1 2 -
Kaderberoepsgerichte leerweg 1 5 2 3 1 - 1
Kader/Basisberoepsgerichte leerweg 2 - - - - - -
Gemengde leerweg - - - - - - -
Kaderberoepsgerichte leerweg/TL 1 - - - - - -
Theoretische leerweg/mavo 5 - 2 1 2 3 1
Mavo/havo - 4 3 - - - -
Havo 3 1 1 3 7 1 3
Havo/vwo 7 6 - 5 2 3 -
Vwo/gymnasium 5 8 7 - - - -

Ellen van Rijsten

groepsleerkracht

"Na een aantal jaren invalwerk, is dit mijn eerste vaste baan. Ik vind het persoonlijk contact met collega’s heel belangrijk en merk dat we echt op elkaar zijn betrokken. Privé bepaalt hoe je je werk kunt doen dus het is fijn om persoonlijke dingen te kunnen delen. Je hoort zo van elkaar ook wat je geleerd hebt in de omgang met God. We bidden dagelijks samen en op die manier leer je elkaar persoonlijk beter kennen maar ook geestelijk."

Hoe heeft de overstap naar de Passie voor jou gewerkt?
“Ik denk dat het positief geweest is dat we de stap naar de Passie hebben gemaakt. Praktisch te merken door betere administratieve processen. We zien het gezicht van het bestuur ook aan de lunchtafel en we kunnen meeliften op bijvoorbeeld ingerichte processen. Professionaliteit is toegenomen ook in mijn rol als bijvoorbeeld lid van de medezeggenschapsraad. We voelen ons als team ook welkom in de grotere organisatie bijvoorbeeld door de deelname aan het 20-jarig jubileum. We zien ook wel uit naar aansluiting van meer basisscholen voor uitwisseling op inhoudelijk gebied.”

Wat zou jij ouders meegeven over werken op De Rots? 
“Evangelische school is niet alleen in het naambordje maar echt levend in de school. We zijn samen aan het bouwen aan de school, groeien in kwaliteit van onderwijs en denken voortdurend samen na over inhoudelijk verbeteren. We willen ontwikkelen vanuit visie, overwegingen en zorgvuldige stappen maken.”

We onderscheiden ons door:

  • Identiteit
  • Veiligheid is echt op school een gegeven. Kinderen hebben een eigen plekje op de school.

Leerlingen vertellen

Levi is 9 en zit in groep 5. Hij maakt zelf graag filmpjes. Hij vindt filmen met special effects heel leuk. Het bewerken van eigen filmpjes doet hij op een iPad. Later wil hij voor de hobby blijven filmen. Voor zijn werk denkt hij aan het leger of de politie, net als zijn vader.

Als Levi terugdenkt aan het afgelopen jaar, dan herinnert hij zich dat de school is gaan samenwerken met de Passie. Daar heeft hij niet veel van gemerkt, alleen dat het logo veranderd is. Dat vindt hij wel jammer. Dat oude logo was hij toch aan gewend en dit nieuwe logo… Hij zou wel willen dat een volgende keer meer met de kinderen overlegd wordt over zoiets.

Het afgelopen jaar is Levi overgegaan van groep 4 naar groep 5. Ze hebben de sleutel van hun nieuwe huis gekregen. Hij is voor het eerst op Curaçao geweest. Dus ja, er zijn wel dingen veranderd. Op school ook. In 2018 een nieuw gebouw en in 2019 een nieuw logo.

We zijn als school wel gegroeid want er zijn meer leerlingen in het gebouw. Maar Levi merkt daar niet zoveel van.

Hij zou andere kinderen willen vertellen dat het een leuke school is. Een echte aanrader, want het is fijn op school. Dat komt door aardige meesters en juffen, leuke lessen. “Ik heb niet veel verstand van lesgeven, maar het is wel goed te begrijpen voor mij,” zegt Levi. “Ik voel me erg thuis op deze school. Er zijn niet veel strenge regeltjes maar je kunt hier wel lekker werken.”

Op de vraag wat je zou missen als je niet op deze school zit, vertelt Levi: “Mijn klasgenoten natuurlijk. Het gebouw ook wel, want daar is lekker veel ruimte ook al zitten we met veel kinderen. Het is echt fijn hier en ik denk dat ik niet zulke leuke meesters en juffen meer heb op een andere school.” En verder? “Juf Nathalie is echt de beste juf ooit. Ze doet veel spelletjes in de klas en omdat er een moppenstoel is. Ze is zelf ook grappig omdat ze bijvoorbeeld allemaal accentjes doet.” Wat kan je daarvan leren? “Dat grapjes maken nodig is om het niet saai te maken.”