Wouter ter Keurs

oud-leerling Utrecht

"De impact die jullie elke dag hebben op jullie leerlingen, elk contactmoment dat jullie met die honderden leerlingen op een dag hebben, is heel erg belangrijk. Ik dank jullie voor de tijd die jullie in mij hebben geïnvesteerd. Ik ben heel blij met alle jonge gasten die hier op school rondlopen, want die hebben het goed voor elkaar."

Dankbaar en trots kijk ik als bestuurder terug op een fantastisch jaar. Onze collega’s hebben hard gewerkt aan het onderwijs op de scholen en onze God heeft dat werk rijk gezegend.

Visie en missie

Op de Passie-scholen wordt hard gewerkt en veel geleerd. We vinden het belangrijk dat de leerling uitstekend opgeleid de school verlaat en op de vervolgopleiding komt die helemaal bij hem/haar past. Maar echt tevreden zijn we pas als de leerlingen op de Passie steeds beter leren om Jezus te volgen en om -net zoals Hij dat deed– met hun talent geweldig veel te betekenen voor de mensen om hen heen. Uitstekend voorbereid op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op hun plek in Gods Koninkrijk. Daar gaan wij voor: jouw bestemming, onze passie!

Hoogtepunten

Twee absolute hoogtepunten werden gevormd door een feest in Ede en een feest in Houten.

In januari vierden we het moment waarop we De Rots als vierde Passie-school welkom heetten. En in november vierden we het ontstaan van de eerste Passie-school, 20 jaar geleden in Utrecht. We keken samen verwonderd terug en vierden Gods trouw. Op die momenten ervaren we als medewerkers een diepe verbondenheid met elkaar en met onze hemelse Vader.

Minister Slob

tijdens de jubileumviering op 13 november

"Jullie hebben een prachtige taak. Niets is mooier dan met jongvolwassenen mee te lopen op hun levenspad. Een compliment of een vraag werkt door in het leven van jongeren. Juist die kleine dingen blijven jongeren vaak hun leven lang bij."

Een ander hoogtepunt beleefden we in juni toen de definitieve examenuitslagen op de drie middelbare scholen werden vastgesteld. Op alle afdelingen scoorden we op of boven het landelijk gemiddelde, een prachtige prestatie van alle leerlingen en hun docenten.

Bezoek

Het gaat goed op onze scholen! Dat vinden we niet alleen zelf, dat horen we met regelmaat van anderen. De Inspectie van het Onderwijs was tijdens een bezoek in Wierden lovend over de manier waarop we aandacht geven aan burgerschapsvorming. Daar geven we op de scholen een heel eigen kleur aan, passend bij onze identiteit. De Inspectie van het Onderwijs sprak daar, mee op grond van gesprekken met leerlingen, haar waardering uit over de respectvolle cultuur en de ruimte die er is om Bijbelse principes te volgen en tegelijkertijd ruimte te geven aan verschillen.

In Utrecht bracht de wethouder van onderwijs een schoolbezoek. In de les die zij bijwoonde was zij onder de indruk van de betrokkenheid van de leerlingen en de vragen die zij haar voorlegden.

In november 2019 stroomden meer groep 8-leerlingen dan ooit de middelbare scholen binnen. Het vernieuwde concept van wat vanaf nu Sneak Peek heet, sloeg geweldig aan. Voor veel van deze leerlingen stond vanaf dat moment hun schoolkeuze al vast.

Ontwikkeling

Dat het goed gaat, betekent niet dat we zelfgenoegzaam achteroverleunen. We blijven ons onderwijs ontwikkelen. In het afgelopen jaar stelden we de kenmerken van ons onderwijsconcept en de bouwstenen voor een vormingsconcept vast. We willen ons onderscheiden met onze identiteit en dat vervolgens laten doorwerken in het onderwijs. Op elke school krijgt dat eigen accenten maar tegelijkertijd zal het onderwijs op de scholen meer herkenbaar worden als Passie-eigen.

In dat kader brachten de collega’s van de vakgroep godsdienst van de verschillende middelbare scholen over en weer bezoeken aan elkaar. Ze gaven feedback en leerden van de sterke punten die ze bij elkaar aantroffen.

Kenmerken onderwijsconcept

Op de Passie

  • Ontwikkel je je talenten
  • Is de Bijbel belangrijk
  • Leer je niet alleen uit boeken
  • Waarderen we verschillen
  • Leer je van en met elkaar

Passend onderwijs basis- en voortgezet onderwijs

Het bestuur, meestal vertegenwoordigd door de schooldirecteur, is actief en constructief deelnemer aan de desbetreffende samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. In algemene zin kan gesteld worden dat de kennis die gemoeid is met passend onderwijs zich langzamerhand verbreedt en verdiept in de schoolorganisatie. Elders in het jaarverslag is vermeld op welke wijzen de financiële en andere middelen vanuit de samenwerkingsverbanden op basis van de gepubliceerde ondersteuningsprofielen op de scholen besteed zijn.

Onderwijsachterstanden basisonderwijs

Op De Rots speelt –mede als gevolg van de evangelische identiteit van de school- bijna geen onderwijsachterstandenproblematiek. In voorkomende gevallen brengt de school ouders en leerlingen in contact met voor- en vroegschoolse opvang.

Groei

Op alle vier de scholen staat huisvesting op de beleidsagenda. Voor De Rots ligt een aanvraag bij de gemeente voor uitbreiding van het aantal lokalen, in Utrecht en Rotterdam zijn bouwwerkzaamheden gestart en in Wierden kocht de gemeente een prachtige kavel aan waar de nieuwbouw zal verrijzen.

Met evangelische basisschool De Rank in Arnhem startten dit jaar gesprekken waarin we de kansen voor een fusie verkenden. Dat is geformaliseerd in een intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking en wordt uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek.

Door de groei van de scholengroep verandert de inzet van de collega’s op het stafbureau. Met de collega’s van de staf in Houten dachten we daarom na over de toekomst. We stelden een missiestatement op en namen besluiten over uitbreiding. Op die manier zijn we klaar om de scholen nog beter te ondersteunen en de groei aan te kunnen.

Zorgen

Soms zijn er zorgen. In het afgelopen jaar was er groot verdriet in gezinnen van leerlingen en collega’s doordat een geliefde hen soms heel plotseling ontviel. Meer dan eens hebben leerlingen, collega’s en schoolleiding het afgelopen jaar samen rond een graf gestaan. Diep ingrijpend is dat. Tegelijkertijd hebben we in al die situaties verwonderd vastgesteld dat God in die diepte heel nadrukkelijk aanwezig was. Keer op keer zien we dat onze God zorgt. In doorbraken die we soms in levens van leerlingen mochten zien. Biddend staan we om hen heen.

Als het gaat om de zakelijke kant van onze scholengroep zijn we vooral dankbaar voor het vele goede dat we ontvingen. Onze God voorzag in energie, in een nieuwe directeur voor Utrecht, in vervulling van de vacatures voor docenten, in prachtige resultaten. Vol vertrouwen kijken we vooruit.

Een geslaagd jaar

Op één van de scholen bezocht ik het Open Huis. Aan de leerlingen die enthousiast meehielpen vroeg ik: ‘Wat vind je, moet mijn kleinkind hier naartoe?’ Vol overtuiging voerden ze een warm pleidooi. ‘Het is echt een fijne school, meneer. De sfeer is positief en je kunt hier praten over je geloof.’ Iets mooiers kan ik me voor 2020 eigenlijk niet wensen. Voor mij is het jaar geslaagd als leerlingen zo over hun school spreken.

Klachten

De Passie-scholen rapporteren in de managementrapportages over eventuele formele klachten. De scholen hebben in 2019 enkele klachten ontvangen: in Rotterdam geen, in Utrecht zes, in Wierden drie en aan De Rots twee. Deze klachten waren per 31 december afgehandeld tenzij ze kort daarvoor waren ingediend.

Waar we in 2020 aan werken

De verdere uitbreiding van evangelisch onderwijs door de komst van de Rank in Arnhem, is een belangrijk doel voor het nieuwe jaar. Daarnaast zal de bouw op alle scholen aandacht vragen. We hebben plannen om ons onderwijs verder te doordenken en voornamelijk de vorming.

En daar zit een zorg. Het onderwijs is van de docenten. Waar halen we en voornamelijk zij de tijd vandaan voor die ontwikkeling? Tijd om hun vak en lessen te doordenken, tijd en begeleiding. We investeren veel in leerlingen met een ondersteuningsvraag en toch voelt het soms of we er maar mondjesmaat aan kunnen voldoen. Onze onderwijstaak vraagt enorm veel van die ene leerkracht.

Vorig jaar zetten we een volgende stap in verlichting van de werkdruk door het aantal lessen per week terug te brengen en de vrijkomende tijd voor onderwijsontwikkeling te bestemmen. Voor komend schooljaar proberen we bij de toedeling van lessen en taken de medewerkers een grotere inbreng te geven en ons meer op de hoofdlijnen en minder op details te richten. Om piekbelasting tegen te gaan bieden leidinggevenden maatwerk aan docenten en ondersteuners. Ook stimuleren we teamleren, zodat onze medewerkers er niet alleen voor staan, maar steun vinden bij elkaar.

Toetsing en examinering: aan de Passie is een werkgroep van examensecretarissen in voorbereiding om de ‘Actielijnen schoolexaminering’ van de VO-raad te doordenken en uit te zetten.

Een prachtvak

Onderwijs is prachtig. De minister moedigde ons tijdens het jubileum aan om te genieten van onze roeping. Wij op onze beurt boden hem rond de eerste stakingen een petitie aan om die roeping royaal te faciliteren. Ons onderwijs verdient gedreven leerkrachten die goed gefaciliteerd worden. Onze leerlingen verdienen het. Biddend en genietend zullen we in 2020 voor hen ons werk doen.